Základy Numpy

NumPy je základní Python knihovna pro práci s numerickými daty, konkrétně s 1- až n-rozměrnými maticemi. Implementace (pro CPython) je z velké části napsána v C a Fortranu a používá BLAS knihovny. Numpy tak umožňuje pracovat s numerickými daty ve stylu Python kontejnerů (existují samozřejmě rozdíly) a zároveň zachovat rychlost kompilovaných jazyků.

V této lekci se dozvíte a naučíte:

 • Proč potřebujeme numpy pro efektivní práci s numerickými daty.
 • Vytvářet numpy pole.
 • Vektorové a maticové operace s numpy.array.
 • Užitečné a pokročilejší numpy "triky".

Tento notebook byl z části převzat a přeložen z J.R. Johansson: Lectures on scientific computing with Python - díky.

Importujeme numpy

Chceme-li použít numpy, je samozřejmě nutné modul importovat. Obvykle se použivá zkratka np:

In [1]:
import numpy as np

IPython pylab

Můžeme také použít prostředí pylab, které oba importy provede. Navíc importuje také grafickou knihovnu matplotlib, kterou blíže představíme později.

In [2]:
%pylab inline --no-import-all
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

Vytváříme numpy pole (array)

Existuje několik základních způsobů, jak vytvořit nové numpy pole.

 • Z nějakého kontejneru typu seznam (list) nebo tuple.
 • Pomocí funkce numpy, která generuje array, např. zeros nebo arange.
 • Načtením ze souboru.

Ze seznamu

Na seznam použijeme funkci array.

In [3]:
vector = np.array([1, 2, 3, 4])
vector
Out[3]:
array([1, 2, 3, 4])

Vícerozměrné pole (matice) se vytvoří z vnořeného seznamu.

In [4]:
matrix = np.array([[1, 2], [3, 4]])
matrix
Out[4]:
array([[1, 2],
    [3, 4]])

v and M jsou oboje typu ndarray.

In [5]:
type(vector), type(matrix)
Out[5]:
(numpy.ndarray, numpy.ndarray)

Rozdíl mezi nimi je jejich rozměr, který dostaneme pomocí shape property (property proto, že shape lze i měnit).

In [6]:
vector.shape
Out[6]:
(4,)
In [7]:
matrix.shape
Out[7]:
(2, 2)

Počet prvků získáme pomocí size.

In [8]:
matrix.size
Out[8]:
4
In [9]:
vector.size
Out[9]:
4

Počet dimenzí je v ndim.

In [10]:
matrix.ndim
Out[10]:
2

Proč NumPy?

Zatím vypadá numpy.ndarray hodně podobně jako (vnořený) seznam. Proč jednoduše tedy jednoduše nepoužívat seznam místo vytváření nového typu? Existuje několik velmi dobrých důvodů:

 • Python seznamy jsou příliš obecné. Mohou obsahovat jakýkoliv druh objektu. Jsou dynamicky typované. Nepodporují matematické funkce, jako maticové násobení. Implementating takové funkce pro seznamy by nebylo příliš efektivní.
 • NumPy pole jsou staticky typovaná a homogenní. Typ prvků je určen při vytvoření pole.
 • NumPy pole jsou efektivně uložena v paměti.
 • Díky těmto vlastnostem lze implementovat matematické operace, jako je násobení nebo sčítání, v rychlém, kompilovaném jazyce (C/Fortran). Použití dtype (datový typ) vlastnost ndarray, můžeme vidět, jaký typ dat v poli má:

dtype property vrátí typ prvků v numpy poli.

In [11]:
matrix.dtype
Out[11]:
dtype('int64')

Jiný typ do pole uložit nelze:

In [12]:
matrix[0,0] = "hello"
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-12-c3f78341380e> in <module>()
----> 1 matrix[0,0] = "hello"

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'hello'

Typ prvků můžeme deklarovat explicitně při vytváření pole.

In [13]:
matrix = np.array([[1, 2], [3, 4]], dtype=complex)
matrix
Out[13]:
array([[1.+0.j, 2.+0.j],
    [3.+0.j, 4.+0.j]])

Běžné (vestavěné) typy pro dtype jsou: int, float, complex, bool, object, atd.

Můžeme také definovat velikost pomocí numpy typů int64, int16, float128, complex128, aj.

Pomocné generátory polí

Zejména velká pole by bylo nepraktické inicializovat pomocí seznamů. Naštěstí v numpy existují funkce, které generují typická pole.

arange vygeneruje posloupnost, syntaxe je stejná jako range

In [14]:
np.arange(0, 10, 1) # argumenty: start, stop, step
Out[14]:
array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
In [15]:
np.arange(-1, 0, 0.1)
Out[15]:
array([-1. , -0.9, -0.8, -0.7, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1])

linspace a logspace vytváří posloupnosti s daným počtem prvků.

In [16]:
# první a poslední prvek jsou obsaženy ve výsledku
np.linspace(0, 10, 9)
Out[16]:
array([ 0. , 1.25, 2.5 , 3.75, 5. , 6.25, 7.5 , 8.75, 10. ])
In [17]:
np.logspace(0, 10, 9, base=10)
Out[17]:
array([1.00000000e+00, 1.77827941e+01, 3.16227766e+02, 5.62341325e+03,
    1.00000000e+05, 1.77827941e+06, 3.16227766e+07, 5.62341325e+08,
    1.00000000e+10])

ones a zeros vytvoří pole ze samých nul nebo jedniček.

In [18]:
np.ones(3)
Out[18]:
array([1., 1., 1.])
In [19]:
# pokud chceme 2 a více rozměrů, musíme zadat rozměr jako tuple
np.zeros((2, 3))
Out[19]:
array([[0., 0., 0.],
    [0., 0., 0.]])

mgrid tvoří pravidelnou mříž.

In [20]:
# všimněte si syntaxe s hranatými závorkami, mgrid se nevolá jako funkce
x, y = np.mgrid[0:3, 0:3]
print(x)
print(y)
[[0 0 0]
 [1 1 1]
 [2 2 2]]
[[0 1 2]
 [0 1 2]
 [0 1 2]]

Náhodná data vytvoří funkce rand a další z modulu random.

In [21]:
# několik náhodných čísel [0, 1] s rovnoměrným rozdělením
np.random.rand(4)
Out[21]:
array([0.15529705, 0.0499254 , 0.01397413, 0.58220913])
In [22]:
# matice s náhodnými čísly z normálním rozdělením
np.random.randn(4, 4)
Out[22]:
array([[-0.76158553, -0.55710863, -0.17808108, -0.41961596],
    [ 0.10836793, -0.7971841 , 0.54279557, 0.10235548],
    [-0.99893177, -0.394416 , -0.67345019, 2.24196612],
    [-1.03603002, 1.31429548, -0.47982934, -0.45565889]])

diag vytvoří diagonální matici, případně vrátí diagonálu matice.

In [23]:
# diagonální matice
np.diag([1, 2, 3])
Out[23]:
array([[1, 0, 0],
    [0, 2, 0],
    [0, 0, 3]])
In [24]:
# vrátí diagonálu jako vektor
np.diag(np.diag([1, 2, 3]))
Out[24]:
array([1, 2, 3])

Cvičení

 1. Vytvořte náhodné pole 3x3x3
 2. Vytvořte matici 5x5 kde jediné nenulová prvky jsou [1, 2, 3, 4] pod diagonálou (nápověda - podívejte se na nápovědu funkce diag).
  0 0 0 0 0
  1 0 0 0 0
  0 2 0 0 0
  0 0 3 0 0 
  0 0 0 4 0

Práce se soubory

ASCII soubory

S textovými (ASCII) soubory obsahující data se setkáváme stále často, přestože to z mnoha důvodů není ideální formát. Na čtení ASCII (spadá sem i CSV) máme v Numpy genfromtxt a loadtxt. V dokumentaci se dozvíte, jak přesně fungují a jaké mají argumenty.

Pomocí %%file vytvoříme soubor ascii_data_1.txt

In [25]:
%%file ascii_data_1.txt
 1  -6.1  -6.1  -6.1 1
 2  -15.4  -15.4  -15.4 1
 3  -15.0  -15.0  -15.0 1
 4  -19.3  -19.3  -19.3 1
 5  -16.8  -16.8  -16.8 1
 6  -11.4  -11.4  -11.4 1
 7  -7.6  -7.6  -7.6 1
 8  -7.1  -7.1  -7.1 1
 9  -10.1  -10.1  -10.1 1
10  -9.5  -9.5  -9.5 1
Overwriting ascii_data_1.txt

Nyní se pokusíme soubor načíst pomocí genfromtxt.

In [26]:
data = np.genfromtxt('ascii_data_1.txt')
print(data)
[[ 1.  -6.1 -6.1 -6.1  1. ]
 [ 2. -15.4 -15.4 -15.4  1. ]
 [ 3. -15. -15. -15.  1. ]
 [ 4. -19.3 -19.3 -19.3  1. ]
 [ 5. -16.8 -16.8 -16.8  1. ]
 [ 6. -11.4 -11.4 -11.4  1. ]
 [ 7.  -7.6 -7.6 -7.6  1. ]
 [ 8.  -7.1 -7.1 -7.1  1. ]
 [ 9. -10.1 -10.1 -10.1  1. ]
 [ 10.  -9.5 -9.5 -9.5  1. ]]

loadtxt by mělo fungovat také:

In [27]:
data2 = np.loadtxt('ascii_data_1.txt')
print(data2)
[[ 1.  -6.1 -6.1 -6.1  1. ]
 [ 2. -15.4 -15.4 -15.4  1. ]
 [ 3. -15. -15. -15.  1. ]
 [ 4. -19.3 -19.3 -19.3  1. ]
 [ 5. -16.8 -16.8 -16.8  1. ]
 [ 6. -11.4 -11.4 -11.4  1. ]
 [ 7.  -7.6 -7.6 -7.6  1. ]
 [ 8.  -7.1 -7.1 -7.1  1. ]
 [ 9. -10.1 -10.1 -10.1  1. ]
 [ 10.  -9.5 -9.5 -9.5  1. ]]

savetxt můžeme použít na uložení.

In [28]:
np.savetxt("ascii_data_1_new.txt", data, fmt="%6g")

Pomocí %less můžeme soubor vypsat:

In [29]:
%less ascii_data_1_new.txt
   1  -6.1  -6.1  -6.1   1
   2 -15.4 -15.4 -15.4   1
   3  -15  -15  -15   1
   4 -19.3 -19.3 -19.3   1
   5 -16.8 -16.8 -16.8   1
   6 -11.4 -11.4 -11.4   1
   7  -7.6  -7.6  -7.6   1
   8  -7.1  -7.1  -7.1   1
   9 -10.1 -10.1 -10.1   1
  10  -9.5  -9.5  -9.5   1

Npy formát

Pomocí save a load můžete jednoduše ukládat a nahrávat Numpy objekty.

In [30]:
np.save("ascii_data_1_new.npy", data)
In [31]:
data2 = np.load("ascii_data_1_new.npy")

Zkusíme, jestli jsou data stejná:

In [32]:
assert np.all(data == data2)

Všimli jste si použití np.all místo all nebo pouze assert data == data2? Tak jako tak, zkuste si co se stane pokud nepoužijeme np.all.

Práce s NumPy poli

Indexování a řezání

In [33]:
vector = np.linspace(0, 3, 7)
vector
Out[33]:
array([0. , 0.5, 1. , 1.5, 2. , 2.5, 3. ])

Numpy pole můžeme indexovat podobně jako list.

První prvek vektoru:

In [34]:
vector[0]
Out[34]:
0.0
In [35]:
matrix = np.array([[1, 2], [3, 4]], dtype=int)
matrix
Out[35]:
array([[1, 2],
    [3, 4]])

Pro matice můžeme použít rozšířeného indexování - více argumentů pro řez:

In [36]:
matrix[1, 1]
Out[36]:
4

Pokud jeden index vynecháme, vrátí numpy N-1 rozměrný řez.

In [37]:
matrix[1]
Out[37]:
array([3, 4])

Toho samého docílíme pomocí :.

In [40]:
matrix[1, :]
Out[40]:
array([3, 4])

První sloupec:

In [43]:
matrix[:, 1]
Out[43]:
array([2, 4])

Můžeme také (na rozdíl od listu) přiřazovat honoty do indexovaných polí.

In [44]:
matrix[0, 0] = -10
print(matrix)
[[-10  2]
 [ 3  4]]

Funguje to i pro více prvků:

In [45]:
matrix[1, :] = 0
print(matrix)
[[-10  2]
 [ 0  0]]

Řezy mají stejnou syntaxi jako pro seznamy (řezy jsou ostatně koncept Pythonu jako takového). Pro připomenutí, tato syntaxe je [dolní_mez:horní_mez:krok].

In [54]:
my_array = np.arange(1, 10)
my_array
Out[54]:
array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])

Jednoduchý řez s krokem 1:

In [55]:
my_array[1:3]
Out[55]:
array([2, 3])

Řez s krokem 2

In [56]:
my_array[:-1:2]
Out[56]:
array([1, 3, 5, 7])

Řezy jsou mutable: pokud do nich něco přiřadíme, projeví se to na původním objektu.

In [58]:
my_array[1:3] = [-2, -3]
my_array
Out[58]:
array([ 1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])

Řezy fungují i pro vícerozměrné matice.

In [59]:
my_array = np.array([[n + m * 10 for n in range(5)] for m in range(5)])
my_array
Out[59]:
array([[ 0, 1, 2, 3, 4],
    [10, 11, 12, 13, 14],
    [20, 21, 22, 23, 24],
    [30, 31, 32, 33, 34],
    [40, 41, 42, 43, 44]])

Část původní matice

In [63]:
my_array[3:, 1:-1]
Out[63]:
array([[31, 32, 33],
    [41, 42, 43]])

Řez s krokem 2

In [65]:
my_array[::2, ::2]
Out[65]:
array([[ 0, 2, 4],
    [20, 22, 24],
    [40, 42, 44]])

Jetě elegantnější vyřezávání

Pro řezy můžeme použít nejen čísla, ale také přímo pole. Např. pro výběr některých řádků

In [66]:
row_indices = [1, 2]
my_array[row_indices]
Out[66]:
array([[10, 11, 12, 13, 14],
    [20, 21, 22, 23, 24]])

Můžeme indexovat i dvěmi poli:

In [69]:
my_array[[1, 2], [1, -1]]
Out[69]:
array([11, 24])

Můžeme také použít maskování. Např. vytvoříme masku dělitelnosti 3mi.

In [70]:
mask3 = my_array % 3 == 0
print(mask3)
[[ True False False True False]
 [False False True False False]
 [False True False False True]
 [ True False False True False]
 [False False True False False]]

Tuto masku pak můžeme použít pro vytvoření řezu.

In [71]:
my_array[mask3]
Out[71]:
array([ 0, 3, 12, 21, 24, 30, 33, 42])

Cvičení

 1. Vyvořte co nejelegantnějším způsobem 8x8 matici, která vypadá jako šachovnice.
  0 1 0 1 0 1 0 1
  1 0 1 0 1 0 1 0
  0 1 0 1 0 1 0 1
  1 0 1 0 1 0 1 0
  0 1 0 1 0 1 0 1
  1 0 1 0 1 0 1 0
  0 1 0 1 0 1 0 1
  1 0 1 0 1 0 1 0

Lineární algebra

Numpy dokáže velice obratně a efektivně pracovat s vektory, maticemi a n-dimenzionálními poli obecně. Toho je potřeba využívat a kdekoli to je možné použít vektorizovaný kód, tj. co nejvíce formulovat úlohy pomocí vektorových a maticových operací, jako jsou např. násobení matic.

Operace se skaláry

Jak bychom asi očekávali, skalárem můžeme násobit, dělit, můžeme ho přičítat nebo odečítat.

In [72]:
v1 = np.arange(0, 5)
In [73]:
v1 * 2
Out[73]:
array([0, 2, 4, 6, 8])
In [74]:
v1 + 2
Out[74]:
array([2, 3, 4, 5, 6])
In [75]:
np.ones((3, 3)) / 4
Out[75]:
array([[0.25, 0.25, 0.25],
    [0.25, 0.25, 0.25],
    [0.25, 0.25, 0.25]])

Maticové operace po prvcích

Operace jako násobení, sčítání atd. jsou v numpy stardadně po prvcích, není to tedy klasická maticová (vektorová) algebra.

In [86]:
m1 = np.array([[n + m * 10 for n in range(5)] for m in range(5)])
m1
Out[86]:
array([[ 0, 1, 2, 3, 4],
    [10, 11, 12, 13, 14],
    [20, 21, 22, 23, 24],
    [30, 31, 32, 33, 34],
    [40, 41, 42, 43, 44]])
In [81]:
m1 * m1
Out[81]:
array([[  0,  1,  4,  9,  16],
    [ 100, 121, 144, 169, 196],
    [ 400, 441, 484, 529, 576],
    [ 900, 961, 1024, 1089, 1156],
    [1600, 1681, 1764, 1849, 1936]])
In [82]:
v1 * v1
Out[82]:
array([ 0, 1, 4, 9, 16])

Pokud se dají pole rozšířit na společný rozměr, numpy to za nás udělá.

In [83]:
v1.shape, m1.shape
Out[83]:
((5,), (5, 5))

Výsledek bude mít rozměr m1.shape

In [87]:
m1 * v1
Out[87]:
array([[ 0,  1,  4,  9, 16],
    [ 0, 11, 24, 39, 56],
    [ 0, 21, 44, 69, 96],
    [ 0, 31, 64, 99, 136],
    [ 0, 41, 84, 129, 176]])

Maticová algebra

Klasickou maticovou algebru zajišťuje pro pole typu ndarray funkce dot.

In [88]:
# maticové násobení dvou matic
np.dot(m1, m1)
Out[88]:
array([[ 300, 310, 320, 330, 340],
    [1300, 1360, 1420, 1480, 1540],
    [2300, 2410, 2520, 2630, 2740],
    [3300, 3460, 3620, 3780, 3940],
    [4300, 4510, 4720, 4930, 5140]])
In [89]:
# maticové násobení vektoru a matice
np.dot(m1, v1)
Out[89]:
array([ 30, 130, 230, 330, 430])
In [90]:
# skalární součin
np.dot(v1, v1)
Out[90]:
30

Případně lze použít operátor @ (PEP-465):

In [91]:
v1 @ v1
Out[91]:
30

Existuje ještě třída matrix se standardně násobí maticově

Pro třídu matrix jsou operátory +, -, * maticové.

In [92]:
m1_matrix = np.matrix(m1)
# sloupcový vektor vyrobíme transpozicí
v1_matrix = np.matrix(v1).T
v1_matrix.shape
Out[92]:
(5, 1)
In [93]:
# tohle je maticové násobení
m1_matrix * m1_matrix
Out[93]:
matrix([[ 300, 310, 320, 330, 340],
    [1300, 1360, 1420, 1480, 1540],
    [2300, 2410, 2520, 2630, 2740],
    [3300, 3460, 3620, 3780, 3940],
    [4300, 4510, 4720, 4930, 5140]])
In [94]:
# matice × vektor
m1_matrix * v1_matrix
Out[94]:
matrix([[ 30],
    [130],
    [230],
    [330],
    [430]])
In [95]:
# skalární součin
v1_matrix.T * v1_matrix
Out[95]:
matrix([[30]])

Další informace viz. dokumentace.

Transformace

Už jsme viděli .T pro transponování. Existuje také funkce transpose. Dále existuje conjugate pro sdružení nebo .H pro Hermitovské sdružení,.

In [96]:
C = np.matrix([[1j, 2j], [3j, 4j]])
C
Out[96]:
matrix([[0.+1.j, 0.+2.j],
    [0.+3.j, 0.+4.j]])
In [97]:
np.conjugate(C)   # nebo C.conjugate()
Out[97]:
matrix([[0.-1.j, 0.-2.j],
    [0.-3.j, 0.-4.j]])
In [98]:
C.H
Out[98]:
matrix([[0.-1.j, 0.-3.j],
    [0.-2.j, 0.-4.j]])

Reálnou a imaginární část dostaneme pomocí real a imag nebo .real a .imag properties:

In [99]:
np.real(C)
Out[99]:
matrix([[0., 0.],
    [0., 0.]])
In [100]:
C.imag
Out[100]:
matrix([[1., 2.],
    [3., 4.]])

Komplexní číslo rozložíme na absolutní hodnotu a úhel pomocí abs a angle.

In [101]:
np.angle(C+1)
Out[101]:
array([[0.78539816, 1.10714872],
    [1.24904577, 1.32581766]])
In [102]:
np.abs(C+1)
Out[102]:
matrix([[1.41421356, 2.23606798],
    [3.16227766, 4.12310563]])

Základní funkce lineární algebry

V Numpy existuje modul linalg. Pokročilejší lineární algebru je ale třeba hledat jinde, např. ve SciPy.

Invertovat matici můžeme pomocí linalg.inv nebo `.I.

In [103]:
np.linalg.inv(C)
Out[103]:
matrix([[0.+2.j , 0.-1.j ],
    [0.-1.5j, 0.+0.5j]])
In [104]:
C.I * C
Out[104]:
matrix([[1.00000000e+00+0.j, 0.00000000e+00+0.j],
    [2.22044605e-16+0.j, 1.00000000e+00+0.j]])

linalg.det vypočítá determinant.

In [105]:
np.linalg.det(C)
Out[105]:
(2.0000000000000004+0j)

Cvičení

 1. Ověřte empiricky na náhodné matici, že platí $(AB)^T = B^T A^T$

Zpracování dat

Numpy je vhodné pro práci se soubory dat, pro které poskytuje řadu funkcí, např. statistických.

Zkusme nějakou statistiku na souboru teplot ve Stockholmu. Data si můžete stáhnout z http://www.pythonic.eu/fjfi/data/stockholm_td_adj.dat.

In [107]:
data = np.genfromtxt('data/stockholm_td_adj.dat')  # Lze přímo vložit i URL
np.shape(data)
Out[107]:
(77431, 7)
mean (aritmetický průměr)
In [109]:
# the temperature data is in column 3
print("The daily mean temperature in Stockholm over the last 200 year so has been about {:.1f} °C.".format(np.mean(data[:, 3])))
The daily mean temperature in Stockholm over the last 200 year so has been about 6.2 °C.
směrodatná odchylka a variance
In [110]:
np.std(data[:, 3]), np.var(data[:, 3])
Out[110]:
(8.282271621340573, 68.59602320966341)
min a max
In [111]:
# nejnižší denní teplota
data[:, 3].min()
Out[111]:
-25.8
In [112]:
# nejvyšší denní teplota
data[:, 3].max()
Out[112]:
28.3
sum, prod, trace
In [113]:
d = np.arange(1, 11)
d
Out[113]:
array([ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])
In [114]:
# sečíst všechny prvky
np.sum(d)
Out[114]:
55
In [115]:
# násobek všech prvků
np.prod(d)
Out[115]:
3628800
In [116]:
# kumulativní součet
np.cumsum(d)
Out[116]:
array([ 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55])
In [117]:
# kumulativní násobení
np.cumprod(d)
Out[117]:
array([   1,    2,    6,   24,   120,   720,  5040,
     40320, 362880, 3628800])
In [120]:
# stejné jako diag(m1).sum()
np.trace(m1)
Out[120]:
110

Výpočty s částmi polí

Výpočty můžeme také provádět na podmnožinách dat pomocí indexování (jednoduchého či pokročilého) a dalších metod ukázaných níže.

Vraťme se k údajům o teplotě.

In [121]:
data[1]
Out[121]:
array([ 1.80e+03, 1.00e+00, 2.00e+00, -1.54e+01, -1.54e+01, -1.54e+01,
    1.00e+00])

Format je: rok, měsíc, den, průměrná teplota, nejnižší teplota, nejvyšší teplota, poloha.

Pokud chceme spočítat průměrnou teplotu v konkrétním měsíci, např únoru, můžeme použít maskování.

In [123]:
np.unique(data[:, 1]) # měsíce mají hodnoty 1 - 12
Out[123]:
array([ 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.])
In [124]:
# vytvoříme masku
mask_feb = data[:, 1] == 2
In [125]:
# masku použijeme jako index
print(u"Průměrná únorová teplota je {:.1f} °C".format(np.mean(data[mask_feb, 3])))
Průměrná únorová teplota je -3.2 °C

Získání průměrných teplot pro všechny měsíce je také jednoduché.

In [126]:
months = np.arange(1,13)
monthly_mean = [np.mean(data[data[:, 1] == month, 3]) for month in months]

# teď používáme matplotlib, se kterým se naučíme příště :)
fig, ax = plt.subplots()
ax.bar(months, monthly_mean)
ax.set_xlabel("Month")
ax.set_ylabel("Monthly avg. temp.");

Výpočty s vícerozměrnými daty

Pokud je funkce jako min, max apod. použita na vícerozměrné pole, je někdy účelem ji aplikovat na celé pole, jindy zase po řádcích nebo sloupcích. K tomuto účelu slouží argument axis.

In [129]:
m = np.random.rand(3, 3)
m
Out[129]:
array([[0.303585 , 0.05202307, 0.06276996],
    [0.20181146, 0.86021882, 0.9895665 ],
    [0.54994216, 0.67268655, 0.95412183]])
In [130]:
# globální max
m.max()
Out[130]:
0.9895664980909618
In [131]:
# max pro každý sloupec
m.max(axis=0)
Out[131]:
array([0.54994216, 0.86021882, 0.9895665 ])
In [132]:
# max pro každý řádek
m.max(axis=1)
Out[132]:
array([0.303585 , 0.9895665 , 0.95412183])

Argument axis používá mnoho dalších funkcí z numpy.

Změny rozměrů a spojování polí

Rozměr Numpy polí může být měněn bez kopírování samotných dat, což výrazně tyto operace zrychluje.

In [134]:
m1
Out[134]:
array([[ 0, 1, 2, 3, 4],
    [10, 11, 12, 13, 14],
    [20, 21, 22, 23, 24],
    [30, 31, 32, 33, 34],
    [40, 41, 42, 43, 44]])
In [136]:
n, m = m1.shape

Např. takto můžeme vytvořit jednorozměrné pole

In [138]:
m1.reshape((1, n*m))
Out[138]:
array([[ 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30,
    31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44]])

Nebo použít -1 pro automatické dopočítání

In [141]:
m1.reshape((1, -1))
Out[141]:
array([[ 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30,
    31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44]])

Ovšem pozor: jelikož data jsou společná, změna v novém poli se projeví i v původním! Numpy to nazývá views - pohledy.

In [142]:
m2 = m1.reshape((1, -1))
In [143]:
m2[0, 0:5] = 5 # modify the array
m2
Out[143]:
array([[ 5, 5, 5, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30,
    31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44]])

Změny se projeví i v původním m1

In [144]:
m1
Out[144]:
array([[ 5, 5, 5, 5, 5],
    [10, 11, 12, 13, 14],
    [20, 21, 22, 23, 24],
    [30, 31, 32, 33, 34],
    [40, 41, 42, 43, 44]])

Funkce flatten vytvoří jednorozměrné pole (vektor), data jsou v tomto případě kopírována.

In [145]:
m1.flatten()
Out[145]:
array([ 5, 5, 5, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31,
    32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44])

Přidávání dimenzí: newaxis

Pomocí newaxis můžeme jednoduše pomocí řezů přidávat dimenze. Např. převod 1d vektoru na sloupcovou nebo řádkovou matici.

In [146]:
v = np.array([1, 2, 3])
v.shape
Out[146]:
(3,)
In [147]:
# vytvoříme sloupec
vc = v[:, np.newaxis]
vc
Out[147]:
array([[1],
    [2],
    [3]])
In [148]:
vc.shape
Out[148]:
(3, 1)
In [149]:
# řádek
v[np.newaxis, :].shape
Out[149]:
(1, 3)

Spojování a opakování

Na spojování a opakování máme funkce repeat, tile, vstack, hstack a concatenate.

In [150]:
a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
a
Out[150]:
array([[1, 2],
    [3, 4]])
In [151]:
# opakování po prvcích
np.repeat(a, 3)
Out[151]:
array([1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4])
In [152]:
# skládání celých polí 
np.tile(a, (3, 2))
Out[152]:
array([[1, 2, 1, 2],
    [3, 4, 3, 4],
    [1, 2, 1, 2],
    [3, 4, 3, 4],
    [1, 2, 1, 2],
    [3, 4, 3, 4]])

concatenate spojí dvě pole

In [153]:
b = np.array([[5, 6]])
In [154]:
np.concatenate((a, b), axis=0)
Out[154]:
array([[1, 2],
    [3, 4],
    [5, 6]])
In [155]:
# musíme použít b.T
np.concatenate((a, b.T), axis=1)
Out[155]:
array([[1, 2, 5],
    [3, 4, 6]])

hstack a vstack skládá pole horizontáleně nebo vertikálně

In [156]:
np.vstack((a, b))
Out[156]:
array([[1, 2],
    [3, 4],
    [5, 6]])
In [157]:
np.hstack((a, b.T))
Out[157]:
array([[1, 2, 5],
    [3, 4, 6]])

Cvičení

 1. Pro náhodné 1D vektory $u, v$ vypočítejte dyadický součin $uv$ ($uv_{ij} = u_iv_j$) pomocí newaxis.
 2. Vytvořte šachovnicovou matici pomocí tile.

Kopírování dat

Python obecně přiřazuje proměnné pomocí referencí. Numpy objekty nejsou výjimkou.

In [158]:
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
A
Out[158]:
array([[1, 2],
    [3, 4]])
In [159]:
# B je teď identický objekt s A
B = A 
In [160]:
# změna v B se projeví v A
B[0, 0] = 10
A
Out[160]:
array([[10, 2],
    [ 3, 4]])

Pokud chceme data zkopírovat, tj. pokud bychom chtěli aby A bylo nezávislé na B, můžeme použít metodu nebo funci copy.

In [162]:
B = A.copy()
# nebo B = np.copy(A)
In [163]:
# změny v B už se neprojeví v A
B[0, 0] = -5
A
Out[163]:
array([[10, 2],
    [ 3, 4]])

Iterace

Obecně se iteraci vyhýbáme a přednost dáváme vektorovým operacím (viz níže). Někdy je ale iterace nevyhnutelná.

In [165]:
v = np.array([1, 2, 3, 4])

for element in v:
  print(element)
1
2
3
4

Iteruje se přes první index (po řádcích).

In [166]:
M = np.array([[1, 2], [3, 4]])

for row in M:
  print("row: {}".format(row))
row: [1 2]
row: [3 4]

Pokud potřebujeme také indexy, použijeme enumerate. (Vzpomínáte?)

In [167]:
for row_idx, row in enumerate(M):
  print("row_idx", row_idx, "row", row)
  
  for col_idx, element in enumerate(row):
    print("col_idx", col_idx, "element", element)
    
    # update the matrix M: square each element
    M[row_idx, col_idx] = element ** 2
row_idx 0 row [1 2]
col_idx 0 element 1
col_idx 1 element 2
row_idx 1 row [3 4]
col_idx 0 element 3
col_idx 1 element 4
In [168]:
# each element in M is now squared
M
Out[168]:
array([[ 1, 4],
    [ 9, 16]])

Vektorové funkce

Jak jsme již říkali, vektorové (vektorizované) funkce jsou obecně daleko rychlejší než iterace. Numpy nám naštěstí cestu od skalární po vektorovou funkci usnadňuje.

In [178]:
def Theta(x):
  """
  Scalar implemenation of the Heaviside step function.
  """
  if x >= 0:
    return 1
  else:
    return 0
In [179]:
# toto bychom chtěli, ale asi to nebude fungovat
Theta(np.array([-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3]))
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-179-3c8d57220db4> in <module>()
   1 # toto bychom chtěli, ale asi to nebude fungovat
----> 2 Theta(np.array([-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3]))

<ipython-input-178-f72d7f42be84> in Theta(x)
   3   Scalar implemenation of the Heaviside step function.
   4   """
----> 5   if x >= 0:
   6     return 1
   7   else:

ValueError: The truth value of an array with more than one element is ambiguous. Use a.any() or a.all()

Pro vektorizaci naší funkce nám Numpy nabízí vectorize.

In [180]:
Theta_vec = np.vectorize(Theta)
In [181]:
Theta_vec(np.array([-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3]))
Out[181]:
array([0, 0, 0, 1, 1, 1, 1])

To bylo celkem snadné ... Můžeme také (a pokud to jde tak bychom měli) přepsat naší funkci tak, aby fungovala jak pro skaláry tak pro pole.

In [182]:
def Theta_numpy(x):
  """
  Vector-aware implemenation of the Heaviside step function.
  """
  return 1 * (x >= 0)
In [183]:
Theta_numpy(np.array([-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3]))
Out[183]:
array([0, 0, 0, 1, 1, 1, 1])
In [184]:
# funguje i pro skalár
Theta_numpy(-1.2), Theta_numpy(2.6)
Out[184]:
(0, 1)

Používání polí v podmínkách

Pokud chceme testovat po prvcí, v podmínkách pak použijeme metody all nebo any.

In [185]:
M
Out[185]:
array([[ 1, 4],
    [ 9, 16]])
In [186]:
# výsledkem M > 5 je pole boolovských hodnot
M > 5
Out[186]:
array([[False, False],
    [ True, True]])
In [187]:
if (M > 5).any():
  print("M obsahuje alespoň jeden prvek větší než 5")
else:
  print("M neobsahuje žádný prvek větší než 5")
M obsahuje alespoň jeden prvek větší než 5
In [188]:
if (M > 5).all():
  print("všechny prvky v M jsou větší než 5")
else:
  print("M obsahuje alespoň jeden prvek menší rovno 5")
M obsahuje alespoň jeden prvek menší rovno 5

Změna typů

Numpy pole jsou staticky typované. Pro změnu typu můžeme použít metodu astype (případně asarray).

In [189]:
M.dtype
Out[189]:
dtype('int64')
In [190]:
M2 = M.astype(float)
M2
Out[190]:
array([[ 1., 4.],
    [ 9., 16.]])
In [191]:
M2.dtype
Out[191]:
dtype('float64')
In [192]:
M3 = M.astype(bool)
M3
Out[192]:
array([[ True, True],
    [ True, True]])

Další čtení

Komentáře

Comments powered by Disqus