Optimalizace až na Cost

Naučíme se optimalizovat funkce. Začneme od čisté implementace v Pythonu, zkusíme vyřešit problém v NumPy. Poté si ukážeme, jak postupně přejíj k jazykům nižší úrovně, jako je Fortran nebo C, a také si představíme balík Numba.

In [1]:
%pylab inline
from IPython.display import Image
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

Základní koncepce optimalizace

Už víme, že Python je jazyk, ve kterém jde velice efektivně programovat. A díky balíkům, jako jsou NumPy, SciPy nebo SymPy jde velice rychle řešit různé vědecké úlohy. Je pochopitelné, že s takovouto mírou abstrakce může být výsledný program pomalejší, než kdyby byl dobře napsán v nějakém kompilovaném jazyce typu C/C++ nebo Fortran. Musíme si ovšem uvědomit, že efektivita programu se měří v celkovém čase stráveném na vývoji a běhu programu (pro daný soubor úloh). Schématicky můžeme znázornit závislost rychlosti běhu programu v závislosti na délce vývoje asi takto:

In [2]:
Image(filename='optimizing-what.png')
Out[2]:

Všimněte si například, že typicky existuje nějaký offset ve vývojovém čase, tj. trvá nám déle v nízkoúrovňovém jazyce, než vůbec dostaneme první výsledek. Potřeba optimalizace tedy silně závisí na objemu výpočtů, které budeme s daným programem řešit.

Toto ovšem neznamená, že pokud je objem velký, máme hned začít programovat v C nebo Fortranu. Za chvíli si ukážeme, jak optimalizaci řešit chytřeji a postupně. Empirické pravidlo říká, že 90 % výpočetního času zabere 10 % zdrojového kódu. Je tedy vhodné nejprve těchto 10 % najít a poté je teprve začít optimalizovat. Python nám k tomuto účelu poskytuje velice mocné nástroje.

Profilování

Profilování je nástroj, který nám umožní najít kritická místa v našem programu, oněch 10 %, které stojí za to optimalizovat. Zkusme si to ukázat na jednoduchém příkladu.

In [3]:
def heavy_calc(X):
  from numpy.fft import fft
  Y = X.copy()
  for i in range(10):
    Y = Y**i
  return Y

def heavy_loop(inputs):
  res = []
  for X in inputs:
    res.append(heavy_calc(X))
  return res

def code_setup():
  from numpy.random import rand
  N = 20
  M = 1000
  print("Will generate {} random arrays".format(N))
  inputs = [rand(M, M) for n in range(N)]
  print("Will calculate now")
  result = heavy_loop(inputs)
  print("Finished calculation")

Python obsahuje dva základní mofuly pro profilování - profile a cProfile, z nichž ten druhý je rychlejší. Pomocí funkce run pustíme výpočet pod dohledem cProfile, výsledky uložíme do souboru.

In [4]:
import cProfile
cProfile.run('code_setup()', 'pstats')
Will generate 20 random arrays
Will calculate now
Finished calculation

Dále budeme potřebovat modul pstats, který nám umožní s výsledky pracovat. Použije k tomu třídu Stats.

In [5]:
from pstats import Stats
p = Stats('pstats')

print_stats nám zobrazí prvních n záznamů.

In [6]:
p.print_stats(10)
Wed Dec 14 07:33:54 2016  pstats

     246 function calls in 7.142 seconds

  Random listing order was used
  List reduced from 26 to 10 due to restriction <10>

  ncalls tottime percall cumtime percall filename:lineno(function)
    6  0.000  0.000  0.000  0.000 {built-in method builtins.isinstance}
    1  0.000  0.000  0.000  0.000 {method 'format' of 'str' objects}
    9  0.000  0.000  0.000  0.000 /opt/anaconda3/lib/python3.5/threading.py:1060(_wait_for_tstate_lock)
    9  0.000  0.000  0.000  0.000 /opt/anaconda3/lib/python3.5/threading.py:1102(is_alive)
    9  0.000  0.000  0.000  0.000 /opt/anaconda3/lib/python3.5/site-packages/ipykernel/iostream.py:89(_event_pipe)
    20  0.000  0.000  0.000  0.000 {method 'append' of 'list' objects}
    1  0.000  0.000  6.717  6.717 <ipython-input-3-8adda7c0d8fa>:8(heavy_loop)
    6  0.000  0.000  0.002  0.000 /opt/anaconda3/lib/python3.5/site-packages/ipykernel/iostream.py:361(write)
    9  0.000  0.000  0.000  0.000 /opt/anaconda3/lib/python3.5/threading.py:504(is_set)
    21  0.000  0.000  0.000  0.000 <frozen importlib._bootstrap>:996(_handle_fromlist)


Out[6]:
<pstats.Stats at 0x7f3b5e138710>

Ty jsou ovšem nesetříděné. Následující výstup už je užitečnější, záznamy jsou totiž setříděné podle celkového času stráveného v dané funkci. Navíc strip_dirs odstraní adresáře ze jmen funkcí.

In [7]:
p.strip_dirs().sort_stats('cumulative').print_stats(10)
Wed Dec 14 07:33:54 2016  pstats

     246 function calls in 7.142 seconds

  Ordered by: cumulative time
  List reduced from 26 to 10 due to restriction <10>

  ncalls tottime percall cumtime percall filename:lineno(function)
    1  0.000  0.000  7.142  7.142 {built-in method builtins.exec}
    1  0.013  0.013  7.142  7.142 <string>:1(<module>)
    1  0.000  0.000  7.129  7.129 <ipython-input-3-8adda7c0d8fa>:14(code_setup)
    1  0.000  0.000  6.717  6.717 <ipython-input-3-8adda7c0d8fa>:8(heavy_loop)
    20  6.676  0.334  6.716  0.336 <ipython-input-3-8adda7c0d8fa>:1(heavy_calc)
    1  0.000  0.000  0.410  0.410 <ipython-input-3-8adda7c0d8fa>:19(<listcomp>)
    20  0.410  0.020  0.410  0.020 {method 'rand' of 'mtrand.RandomState' objects}
    20  0.041  0.002  0.041  0.002 {method 'copy' of 'numpy.ndarray' objects}
    3  0.000  0.000  0.002  0.001 {built-in method builtins.print}
    6  0.000  0.000  0.002  0.000 iostream.py:361(write)


Out[7]:
<pstats.Stats at 0x7f3b5e138710>

Takto vypadá výstup setříděný pomocí nekumulovaného času.

In [8]:
p.sort_stats('time').print_stats(10)
Wed Dec 14 07:33:54 2016  pstats

     246 function calls in 7.142 seconds

  Ordered by: internal time
  List reduced from 26 to 10 due to restriction <10>

  ncalls tottime percall cumtime percall filename:lineno(function)
    20  6.676  0.334  6.716  0.336 <ipython-input-3-8adda7c0d8fa>:1(heavy_calc)
    20  0.410  0.020  0.410  0.020 {method 'rand' of 'mtrand.RandomState' objects}
    20  0.041  0.002  0.041  0.002 {method 'copy' of 'numpy.ndarray' objects}
    1  0.013  0.013  7.142  7.142 <string>:1(<module>)
    9  0.002  0.000  0.002  0.000 {built-in method posix.urandom}
    9  0.001  0.000  0.002  0.000 iostream.py:180(schedule)
    1  0.000  0.000  6.717  6.717 <ipython-input-3-8adda7c0d8fa>:8(heavy_loop)
    21  0.000  0.000  0.000  0.000 <frozen importlib._bootstrap>:996(_handle_fromlist)
    1  0.000  0.000  0.410  0.410 <ipython-input-3-8adda7c0d8fa>:19(<listcomp>)
    3  0.000  0.000  0.002  0.001 {built-in method builtins.print}


Out[8]:
<pstats.Stats at 0x7f3b5e138710>

Z obou výstupů celkem jasně vydíme, že naprostou většinu času trávíme ve funkci heavy_calc. Pokud se tedy chceme pustit do optimalizace, musíme se zaměřit právě na tuto část našeho programu.

Výsledky můžete navíc spojit s nástroji pro vizualizaci, např.SnakeViz, RunSnakeRun, nebo pycallgraph.

Vzorová úloha - vzdálenost množiny bodů ve vícerozměrném prostoru

(Tento příklad byl převzat z http://jakevdp.github.io/blog/2013/06/15/numba-vs-cython-take-2.)

Zadání je jednoduché: pro M bodů v N rozměrném prostoru spočítejte vzájemnou vzdálenost $d$, která je pro dva body $x,y$ definovaná jako $\sqrt {\sum_{i=1}^N {{{\left( {{x_i} - {y_i}} \right)}^2}} } $. Výslekem je tedy (symetrická) matice $M\times M$.

In [9]:
# toto nechť jsou naše vstupní data
M = 1000
N = 3
X = np.random.random((M, N))

Implementace v čistém Pythonu

Nemůžeme asi očekávat, že toto bude nejrychlejší a nejsnadnější verze našeho programu. Přesto stojí za to ji vyzkoušet, navíc ji budeme ještě potřebovat.

In [10]:
def pairwise_python(X):
  M = X.shape[0]
  N = X.shape[1]
  D = np.empty((M, M), dtype=np.float)
  for i in range(M):
    for j in range(M):
      d = 0.0
      for k in range(N):
        tmp = X[i, k] - X[j, k]
        d += tmp * tmp
      D[i, j] = np.sqrt(d)
  return D

Tahle funkce nám bude pomáhat ukládat výsledné časy z %timeit.

In [15]:
def get_time_timeit(stdout):
  """Get time from %timeit stdout output
  """
  from quantities import Quantity
  wrds = stdout.strip().split()
  i0 = wrds.index('per')
  t = Quantity(float(wrds[i0 - 2]), wrds[i0 - 1])
  t.units = 'ms'
  return t

Do pairwise_times si uložíme výsledné časy.

In [16]:
from collections import OrderedDict
pairwise_times = OrderedDict()
In [17]:
%%capture t_out
%timeit pairwise_python(X)
In [18]:
print(t_out.stdout)
pairwise_times['python'] = get_time_timeit(t_out.stdout)
1 loop, best of 3: 4.13 s per loop

To samé pomocí NumPy

V případě NumPy můžeme v tomto případě využít broadcasting. Celá funkce tak zabere jeden rádek.

In [19]:
def pairwise_numpy(X):
  return np.sqrt(((X[:, newaxis, :] - X) ** 2).sum(-1))
In [20]:
%%capture t_out
%timeit pairwise_numpy(X)
In [21]:
print(t_out.stdout)
pairwise_times['numpy'] = get_time_timeit(t_out.stdout)
10 loops, best of 3: 49.9 ms per loop

Vidíme, že jsme zkrátili běh programu více než 100-krát. To není špatné, navíc je implementace daleko jednodušší.

Přichází Cython

Cython je nástroj, který z Python programu, obohaceného o nějaké Cython direktivy, vytvoří program v C, který je možné zkompilovat a okamžitě použít jako modul v Pythonu. Typickým příkladem Cython direktiv jsou statické typy. Cython samozřejmě umožňuje používat funkce z binárních knihoven s C rozhraním.

Zkusíme optimalizovat naší funkci pairwise_python.

 • Cython zdroják má koncovku .pyx (za začátku byl Pyrex).
 • Cython dokáže přeložit jakýkoli Python. Výsledkem je ale minimální (nebo spíš žádná) optimalizace.
 • cimport je analogie import, pracuje ale s Cython definicemi funkcí (.pxd soubory).
 • Cython dodává numpy.pyx, obsahující dodatečné informace pro kompilace NumPy modulů. Proto voláme cimport numpy.
 • Podobně libc je speciální modul Cythonu.

 • Funkce se deklarují (moho deklarovat) se statickými typy vstupních parametrů. My použijeme np.ndarray[np.float64_t, ndim=2].

 • Proměnné se deklarují pomocí cdef.
In [22]:
%%file cyfuncs.pyx
import numpy as np
# numpy pro Cython
cimport numpy as np
from libc.math cimport sqrt

# tohle je čistý Python
def pairwise0(X):
  M = X.shape[0]
  N = X.shape[1]
  D = np.empty((M, M), dtype=np.float)
  for i in range(M):
    for j in range(M):
      d = 0.0
      for k in range(N):
        tmp = X[i, k] - X[j, k]
        d += tmp * tmp
      D[i, j] = np.sqrt(d)
  return D

# tady už začínáme optimalizovat, změny ale nejsou drastické
def pairwise1(np.ndarray[np.float64_t, ndim=2] X):
  cdef int M = X.shape[0]
  cdef int N = X.shape[1]
  cdef double tmp, d
  cdef np.ndarray D = np.empty((M, M), dtype=np.float64)
  for i in range(M):
    for j in range(M):
      d = 0.0
      for k in range(N):
        tmp = X[i, k] - X[j, k]
        d += tmp * tmp
      D[i, j] = sqrt(d)
  return D
Writing cyfuncs.pyx
In [39]:
%%file setup.py

from distutils.core import setup
from Cython.Build import cythonize
import numpy

setup(
 name='cyfuncs',
 include_dirs=[numpy.get_include()],
 ext_modules=cythonize("cyfuncs.pyx"),
)
Overwriting setup.py
In [33]:
!python setup.py build_ext --inplace
/opt/anaconda3/lib/python3.5/site-packages/Cython/Distutils/old_build_ext.py:30: UserWarning: Cython.Distutils.old_build_ext does not properly handle dependencies and is deprecated.
 "Cython.Distutils.old_build_ext does not properly handle dependencies "
running build_ext
building 'cyfuncs' extension
gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/opt/anaconda3/lib/python3.5/site-packages/numpy/core/include -I/opt/anaconda3/include/python3.5m -c cyfuncs.c -o build/temp.linux-x86_64-3.5/cyfuncs.o
In file included from /opt/anaconda3/lib/python3.5/site-packages/numpy/core/include/numpy/ndarraytypes.h:1777:0,
         from /opt/anaconda3/lib/python3.5/site-packages/numpy/core/include/numpy/ndarrayobject.h:18,
         from /opt/anaconda3/lib/python3.5/site-packages/numpy/core/include/numpy/arrayobject.h:4,
         from cyfuncs.c:406:
/opt/anaconda3/lib/python3.5/site-packages/numpy/core/include/numpy/npy_1_7_deprecated_api.h:15:2: warning: #warning "Using deprecated NumPy API, disable it by " "#defining NPY_NO_DEPRECATED_API NPY_1_7_API_VERSION" [-Wcpp]
 #warning "Using deprecated NumPy API, disable it by " \
 ^
gcc -pthread -shared -L/opt/anaconda3/lib -Wl,-rpath=/opt/anaconda3/lib,--no-as-needed build/temp.linux-x86_64-3.5/cyfuncs.o -L/opt/anaconda3/lib -lpython3.5m -o /home/jurban/workspace/python_fjfi/numerical_python_course/lecture_notes.cz/cyfuncs.cpython-35m-x86_64-linux-gnu.so

Jak jsme již říkali, Cython vytvoří C zdroják, který se pak kompiluje pomocí běžného překladače (např. gcc). Pojďme se na tento soubor podívat.

In [34]:
from IPython.display import FileLink
FileLink('cyfuncs.c')
Out[34]:

Ten soubor je dlouhý ... Obsahuje spoustu Python "balastu", na kterém vidíme, jak je vlastně samotný CPython naprogramován. Naštěstí tento soubor obsahuje i komentáře, které říkají, které řádce daný blok odpovídá. Např.

 /* "cyfuncs.pyx":16
 *         tmp = X[i, k] - X[j, k]
 *         d += tmp * tmp
 *       D[i, j] = np.sqrt(d)       # <<<<<<<<<<<<<<
 *   return D
 * 
 */
In [35]:
import cyfuncs
In [36]:
print("cyfuncs obsahuje: " + ", ".join((d for d in dir(cyfuncs) if not d.startswith("_"))))
cyfuncs obsahuje: np, pairwise0, pairwise1

Podívejme se, jestli dostávám stále stejné výsledky.

In [37]:
allclose(cyfuncs.pairwise1(X), pairwise_numpy(X))
Out[37]:
True

No a jak jsme na tom s časem?

In [38]:
%%capture t_out
%timeit cyfuncs.pairwise0(X)
In [40]:
print(t_out.stdout)
pairwise_times['cython0'] = get_time_timeit(t_out.stdout)
1 loop, best of 3: 3.57 s per loop

In [41]:
%%capture t_out
%timeit cyfuncs.pairwise1(X)
In [42]:
print(t_out.stdout)
pairwise_times['cython1'] = get_time_timeit(t_out.stdout)
10 loops, best of 3: 148 ms per loop

IPython %%cython magic

IPython, tak jako v mnoha jiných případech, nám práci s Cythonem usnadňuje pomocí triku %%cython. Zkusíme ho použít. Zároveň zkusíme ještě více náš kód optimalizovat, zatím je totiž pomalejší než numpy.

In [43]:
%load_ext Cython
In [44]:
%%cython
import numpy as np
cimport numpy as np
cimport cython
from libc.math cimport sqrt

@cython.boundscheck(False)
@cython.wraparound(False)
def pairwise_cython(double[:, ::1] X):
  cdef int M = X.shape[0]
  cdef int N = X.shape[1]
  cdef double tmp, d
  cdef double[:, ::1] D = np.empty((M, M), dtype=np.float64)
  for i in range(M):
    for j in range(M):
      d = 0.0
      for k in range(N):
        tmp = X[i, k] - X[j, k]
        d += tmp * tmp
      D[i, j] = sqrt(d)
  return np.asarray(D)
In [45]:
allclose(pairwise_cython(X), pairwise_numpy(X))
Out[45]:
True
In [46]:
%%capture t_out
%timeit pairwise_cython(X)
In [47]:
print(t_out.stdout)
pairwise_times['cython2'] = get_time_timeit(t_out.stdout)
100 loops, best of 3: 6.98 ms per loop

Tohle je už konečně výrazné zrychlení oproti NumPy.

Cython toho nabízí mnoho

Podívejte se na http://docs.cython.org co všechno Cython nabízí -- není toho málo, např.

 • použití C++
 • šablony (templates)
 • OpenMP (k tomu se možná ještě dostaneme)
 • vytváření C-API
 • třídy (cdef classes)

Z Fortranu (nebo C) do Pythonu pomocí F2PY

F2PY je nástroj, který byl v podstatě vytvořen pro NumPy a SciPy, protože, jak dobře víme, tyto moduly volají externí knihovny napsané ve Fortrane nebo C. Dokumentaci (trochu zastaralou) najdeme zde. Bylo tedy velice výhodné vytvořit nástroj, který toto usnadní. A tak se zrodilo F2PY. Ve zkratce, F2PY umožňuje velice jednoduše z Fortran nebo C funkcí vytvořit Python modul. Využívá navíc vlastností NumPy pro předávání vícerozměnrých polí.

Poďme chvilku programovat ve Fortranu :)

In [48]:
%%file pairwise_fort.f90

subroutine pairwise_fort(X, D, m, n)
  integer :: n,m
  double precision, intent(in) :: X(m, n)
  double precision, intent(out) :: D(m, m) 
  integer :: i, j, k
  double precision :: r 
  
  do j = 1,m 
    do i = 1,m 
      r = 0
      do k = 1,n 
        r = r + (X(i,k) - X(j,k)) * (X(i,k) - X(j,k)) 
      end do 
      D(i,j) = sqrt(r) 
    end do 
  end do 
end subroutine pairwise_fort
Writing pairwise_fort.f90

Z čeho f2py bere informace o vytvoření modulu?

 1. Pole (double precision) převádí na numpy array.
 2. intent(in) = vstupní argument.
 3. intent(out) = výstupní argument.
 4. f2py schová explicitně zadané rozměry polí (m, n).

Pokud bychom programovali v C, je potřeba dodat f2py nějaké informace navíc, neboť např. intent v C neexistuje.

Tento soubor přeložíme pomocí f2py:

In [50]:
!f2py -c pairwise_fort.f90 -m pairwise_fort > /dev/null

-m pairwise_fort je požadované jméno modulu. Můžeme ho rovnou importovat, resp. jeho stejnojmennou funkci.

In [51]:
from pairwise_fort import pairwise_fort
print(pairwise_fort.__doc__)
d = pairwise_fort(x,[m,n])

Wrapper for ``pairwise_fort``.

Parameters
----------
x : input rank-2 array('d') with bounds (m,n)

Other Parameters
----------------
m : input int, optional
  Default: shape(x,0)
n : input int, optional
  Default: shape(x,1)

Returns
-------
d : rank-2 array('d') with bounds (m,m)

Fortran a C používají jiné uspořádání paměti pro ukládání vícerozměrných polí. Fortran je "column-major" zatímco C je "row-major". NumPy dokáže pracovat s obojím a pro uživatele je to obvykle jedno. Pokud ovšem chceme předat vícerozměrné pole do Fortran funkce, je lepší mít prvky uložené v paměti jako to dělá Fortran. V takovém případě totiž f2py předá pouze referenci (ukazatel) na dané místo v paměti. V opačném případě f2py nejprve pole musí transponovat, tj. vytvořit kopii s jiným uspořádáním, což může být samozřejmě náročné na pamět a procesor.

Vytvoříme si proměnnou XF, která má Fortran uspořádání, pomocí numpy.asfortranarray (prozaický název :)

In [52]:
XF = np.asfortranarray(X)

Vyzkoušíme, jestli stále dostáváme stejné výsledky.

In [53]:
allclose(pairwise_fort(XF), pairwise_numpy(X))
Out[53]:
True

No a konečně se můžeme podívat, jak je to s rychlostí ...

In [54]:
%%capture t_out
%timeit pairwise_fort(XF)
In [55]:
print(t_out.stdout)
pairwise_times['fortran'] = get_time_timeit(t_out.stdout)
100 loops, best of 3: 6.2 ms per loop

Představuje se numba

Numba kompiluje Python kód pomocí LLVM. Podporujme just-in-time kompilaci pomocí dekorátorů jit a autojit. Druhý jmenovaný je obzvlášť jednoduchý na použití.

In [56]:
from numba.decorators import autojit

pairwise_numba = autojit(pairwise_python)

Tradiční kontrola. Po prvním spuštění navíc Numba funkci poprvé zkompiluje.

In [57]:
allclose(pairwise_numba(X), pairwise_numpy(X))
Out[57]:
True

Jaký čas od takto "jednoduché" optimalizace můžeme očekávat?

In [58]:
%%capture t_out
%timeit pairwise_numba(X)
In [59]:
print(t_out.stdout)
pairwise_times['numba'] = get_time_timeit(t_out.stdout)
100 loops, best of 3: 4.95 ms per loop

Vidíme, že zrychlení vůbec není špatné. Zvlášť když vezmemem v úvahu, že jsme toho dosáhli jediným řádkem (kromě importů).

Srovnání výsledků

Výsledky můžeme porovnat pomocí grafu.

In [60]:
fig, ax = subplots()
values = np.array([t.magnitude[()] for t in pairwise_times.values()])
ax.semilogy(values, 'o--')
ax.set_xticklabels(tuple(pairwise_times.keys()))
ax.set_ylabel('time [ms]')
Out[60]:
<matplotlib.text.Text at 0x7f3b5819c9b0>

Další možnosti

 • Vestavěný modul ctypes dovoluje volat funkce z externích dynamických knihoven. Pro použití s NumPy viz Cookbook.
 • scipy.weave umožňuje just-in-time kompilaci C/C++ kódu.
 • SWIG jde použít pro propojení s mnoha jazyky.

Cvičení

Obdobný postup aplikujte na výpočet kumulativního součtu, který je definovaný jako

$\displaystyle S_j = \sum\limits_{i = 1}^j x_i $

Komentáře

Comments powered by Disqus